فروع دین

حج ازارکان اسلام

دین اسلام اصول وفروع فراوانی دارد، ولی ازمیان همه آن ها پنج عمل پایه و اساس دین شمرده شده است که یکی از این پنج عمل مناسک حج است درحدیثی ازرسول خدا آمده است:

” بنی الاسلام علس خمس خصال علی الشهدتین والقریتین قبل له : اما االشهادتان فقد عرفناهما فماالقرینتان؟

قال : الصلاۀ والزکاۀ فانه لا یقبل احدهما الا بالاخری والصیام و حج البیت الله من استطاع الیه سبیلا وختم ذلک بالولایه فانزل الله عز وجل (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینآ)  “.

 

سلام بر پنج چیز استوار است

برشهدادتین ودوقرین. به رسول خداعرض شد: شهادتین را دانستیم که چیست، اما دوچیز قرین یکدیگر کدامند؟!

رسول خدا فرمود: ” نماز و ذکات؛ زیراهریک ازآن دوبدون دیگری قبول نمی شود و روزه وحج خدا برای کسانیکه توانایی رفتن به سوی آن را دارند وخداوند این اعمال را به ولایت ختم کرده وفرموده است.

امروز دینتان راکامل کردم و نعمت خود را برشما تمام نمودم واسلام رابرای شما به عنوان آیین{جاودان} برگزیدم ” .

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
حج

حج از ارکان اسلام و احیاء کننده اصول و فروع

حج از ارکان اسلام و احیاء کننده اصول و فروع ب) حج ازارکان اسلام دین اسلام اصول وفروع فراوانی دارد، ولی ازمیان همه آن ها پنج […]