بهمن ۲۰, ۱۳۹۳

رابطه تقسیم روزی و ظرفیت افراد

رابطه تقسیم روزی و ظرفیت افراد   ما همه شاهد فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه خود هستیم و میبینیم که عده ای با کمترین زحمت […]