دعاهای حج(بخش دوم)

 

 

برای عملی ساختن وظا یف روزهای فوق ، شش موضوع راباید در نظر داشت :

۱ ) مجموعۀ آیات فرآن مجید راجع به حج ، که ما این نعمت را درتحت عنوان نمبر ۳ مناسک حج آورده ودران آیات و تر جمۀ آنهارا به تر تیب نمبر آیه وسوره تحریر وهم چنان آدرس تفسیر شریف را نیز به خواننده معرفی شده تا هر یک را به تفصیل وتفکر عمیق تلا وت ومعانی آنهارا ترجیحأ باحفظ آیات مبارک درذهن بسپارند .

۲ ) احادیث مبارک مربوط به  حج را از اصل کتاب « صحیح البخاری شریف » نقل ودر تحت عنوان نمبر۴  مناسک حج ثبت شده ، که مطالعه وحفظ هریک از احادیث مبارک منبع و شرط اصلی فراگیری قدمه های حج شمرده می شود ، توجه عمیق خواننده را دراین منبع مبارک آرزومندم .

۳ ) دانستن قدمه های جداگانۀ حج که حاجی در شش روز فوق به آنجاها رفته وکدام مناسک را انجام میدهد .فشردۀ این قدمه را دراینجا می بینیم .

۴ ) حاجی با رسیدن در هر قدمه ، باید قبل از همه « نیت » لازم آن قدمه را بنماید ، در اینجا متن این نیات مبارک به زبان دری آورده شده که باید عمیقأ حفظ ، وهریک را در رسیدن به محل مطلوب آن قرائت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریور ۳۱, ۱۳۹۳
دعاهای حج(بخش دوم)

دعاهای حج(بخش دوم)

دعاهای حج(بخش دوم)