اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت اول )

توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت اول )

توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت اول ) حج غیرواجب که به آن حجالنفل یا حج التطوع نیز گفته میشود حجی است که فاقدیکی ازاسباب […]