آبان ۱۴, ۱۳۹۳

حج ازدیروز تا امروز

حج ازدیروز تا امروز باید روی شتر، اسب و قاطر حساب می کردند برای راه طولانی صحرا، بیشتر هم روی شتر که مرکب بیابان است و […]