حاجی در حج میهمان ویژه خداست.

 

حاجی بودن یعنی میهمان خدا بودن

هرکس دردنیا مهمان شخص والا مقامی شود، آن را افتخاری بزرگ برای خود می داند؛

به ویژه اگر آن فرد، صاحب مقامات معنوی هم باشد.

در حج و عمره نیز حج گزاران نه تنها میهمان بزرگانی همچون رسول خدا و دیگر اولیای معصوم الهی همچون فاطمه زهرا و امامان بقیع هستند، بلکه آنان میهمان ویژه پروردگارند.

امام صادق در این باره می فرمایند :

” ان ضیف الله عزوجل رجل حج واعتمر فهو ضیف الله حتی یرجع الی منزله ”

همانا میهمانان خداوند عزوجل، مردی است که حج و عمره بجای می آورد.

پس چنین شخصی تا زمانی که به منزلش بازگردد، میهمان خداست.

فروردین ۱۹, ۱۳۹۶
حاجی مهمان ویژه خداست

حاجی مهمان ویژه خداست

حاجی مهمان ویژه خداست حاجی و معتمر، مهمان ویژه الهی حاجی مهمان ویژه خداست، هرکس در دنیا مهمان شخص والا مقامی شود،. هرکس در دنیا مهمان […]