تعریف عمره و حج 

 

عمره: از ریشه عمرگرفته شده و در لغت به معنای اباد کردن و زیارت کردن آمده است.

در اصطلاح فقه اسلامی به زیارت خانه  عمره با انجام دادن اعمال مخصوص درمیقات و مکه؛ گفته میشود.

به عمره حچ اصغر یعنی حج کوچک نیز گفته میشود.

عمره به دو قسم عمره مفرده وعمره تمتع تقسیم میشود.

عمره مفرده به عمره ای اطلاق میگردد که تنها و جدای ازاعمال حج به جاآورده میشود و اعمال آن عبارتند از احرام ؛طواف؛ نمازطواف؛ سعی بین طواف صفا و مروه حلق یاتقصیر؛ طواف نسا و نماز طواف نسا.

عمره تمتع؛ به عمره ای گفته میشود که همراه باحج تمتع انجام میشود و اعمال آن همانند اعمال مره مفرده است

جز اینکه عمره مفرده طواف نسا و نماز طواف نسا دارد؛ ولی درعمره تمتع این اعمال وجودندارد.

افزون براین؛عمره تمتع وظیفه  کسانی است که اهل مکه واطراف آن نباشدواین عمل بایددرماه های حج به جا آورده شود

حج گزار بعدازسعی صفا و مروه حق تراشیدن سر را ندارد وتنها باید تقصیرکند اما عمره مفرده را همه مکلفان اعم ازاهل مکه یادیگران میتواننددرهمه ماه های سال به جا آورند.

اسفند ۸, ۱۳۹۵
تعریف عمره و حج

تعریف عمره و حج

تعریف عمره و حج  عمره: از ریشه عمرگرفته شده و در لغت به معنای اباد کردن و زیارت کردن آمده است و در اصطلاح فقه اسلامی […]