حکمت و اهداف عمره و حج

بی شک  هریک از اعمال و احکام شریعت اسلام، حکمت و اهداف خاصی دارد که گاه برای عوام و خواص آشکار است و گاه برای همگان، حتی عالمان اسلامی، قابل فهم و درک نیست.
تشریح حج و عمره نیز از این قاعده مستثنی نیست و خداوند متعال برای تشریع این مناسک، اهداف ومقاصد خاصی را قرار داده است که به نفع و مصلحت بشر است.

از این رو بر مومنان حج گزار، شایسته است در حد امکان و توان، در پی تحقق این اهداف الهی باشند و از داشتن نیت ها و اهداف دیگر که گاهی با اهداف تشریع این دو عبادت منافات دارد، اجتناب کنند.
دراینجا ما به برخی از حکمت ها و اهدافی که به برخی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت برای سفر عمره و حج بیان شده است، اشاره می کنیم :

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
از حکمت های مهم تشریع مناسک حج و عمره از سوی خداوند، پاک کردن بندگان از آلودگی های گناهان است تا انان را دوباره به حریم بندگان خالص و طاهر خود داخل کند

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست حکمت و اهداف عمره و حج بی شک  هریک از اعمال و احکام شریعت اسلام، […]